شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *بانوي آسماني!* وقتي پا از در بيرون گذاشت آب را به زمين پاشيدي تا سالم برگردد و روشني آب به چشمش افتد در حالي که چشم بارانيت شهر را روشن کرده بود چه آسان در راه خدا از جگر گوشه ات گذشتي تا او پر پرواز گرفت و به جانان پيوست چه لحظه ي سختي است لحظه ي وداع! و چه سخت است دل کندن از فرزند دلبند! و سخت تر بدرقه فرزند براي رفتن به ميداني که اميدي به بازگشتش نيست. چقدر صبور بودي مادر جان! :(
پروانگي
عکسو دوست دارم :)
چقدر صبور بودي مادر جان!
*ميقات *
تشکر
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top